Korábbi adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

1. Adatkezelő adatai:

1.1. Cégnév: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
1.2. Székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 42-44.
1.3. Weblap: www.enet.hu
1.4. Kapcsolattartás:adatvedelem@veva.hu
1.5. A korábbi adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-61171/2012, NAIH-70640/2013, NAIH-75575/2014, NAIH-81458/2014, NAIH-81458/2017 
1.6. Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
1.7. Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: adatvedelem@veva.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.
1.8. Adatfeldolgozók:
Helio Kft. (3154, Szuha, Kossuth u. 64, cégjegyzékszám: 12-09-005524; adószám: 10972793-2-12)
Noispot Innovations Kft. (6722 Szeged, Boldogasszony sugárút 21. I.em. cégjegyzékszám: 06-09-020521; adószám: 24148744-2-06)
Reacty Digital Kft. (6000, Kecskemét, Szalag u. 1, cégjegyzékszám: 03-09-132137; adószám: 26557492-2-03)
SYSTEMFARMER ZRT. (1119, Budapest, Petzvál József utca 28. 1. em. 2.; cégjegyzékszám: 01 09 988470; adószám: 13646877243)
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság u. 4. X. emelet 241; cégjegyzékszám: 01-09-909968; adószám: 14571332-2-42)
TFSz Zrt. (6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1/b. adószám: 25564402-2-03; cégjegyzékszám: 03-10-100535)

EDIMA.email Kft. (adatfeldolgozó levelezési címe: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4., az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@edima.hu)
Integrity Kft. (al-adatfeldolgozó levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., az al-adatfeldolgozó e-mail címe: info@integrity.hu)
Az Integrity Kft. az EDIMA.email Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

1.9. Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

2. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

2.1 Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja a Véleményem Van (VeVa) online közvélemény-kutatási közösség létrehozása, illetve ennek érdekében a kutatási közösségben résztvevők azonosítása, kutatási meghívók küldése, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása, továbbá nyereményjátékok lebonyolítása. A tárgybeli személyes adatok a jelen pontban megjelölt céltól eltérő célra nem használhatók fel.

Adatkezelő a gazdasági tevékenysége során gyűjtött, rögzített, lekérdezett és rendszerezett személyes adatokkal online közvélemény-kutatási közösséget hoz létre, amely közvélemény-kutatási közösség személyes adatait felhasználva végzi a megrendelők kutatási igényeinek kielégítését.

2.2 A személyes adatok kezelésének jogalapja: érintettek GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása, az adatkezelő Véleményem Van részvételi szabályzatában meghatározottak szerint.

2.3 A hozzájárulásnak egyértelműnek, önkéntesnek és megfelelő – a honlapon szereplő – tájékoztatáson alapulónak kell lennie. Az Adatkezelő köteles igazolni az érintett fentieknek megfelelő hozzájárulását.

2.4 Az érintett a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, azzal, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

3.1 Az Adatkezelő által kezel személyes adatok vonatkozásában nincs a GDPR 4. cikk 9. pontja szerinti címzett.

4. A személyes adatok tárolásának időtartalma, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

4.1 Az érintettnek a személyes adataira vonatkozó törlési-, korlátozási és adathordozhatósági jogának gyakorlásáig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

4.2 A nyertesek neve és lakcíme tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében a nyeremény átadását követő 8 év.

5. Az érintett jogai:

5.1 Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó minden jelentős információhoz hozzáférést kapjon, nevezetesen:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is,
 • valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

5.2 Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.3 Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

5.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

5.5 Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.6 Tiltakozás joga:

5.6.1 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

5.6.2 Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.7 Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Az érintett személyes adatok kategóriái:

A Véleményem Van kutatási közösség esetében: név, e-mail cím, születési dátum, nem, állandó lakhely irányítószáma és település neve, családi állapot, iskolai végzettség, munkaerőpiaci helyzet, személyes és családi jövedelem, háztartás mérete, 18 évesnél fiatalabb gyermekek száma és születési éve, és mobiltelefonszám.

7. Az adatkezelés biztonsága:

7.1 Adatkezelő a kutatások során a közösségi tagok (panelisták) által megadott személyes adatokat anonim módon tárolja (GDPR 32. cikk (1) a) pont). A kutatási adatokat az adatkezelő a személyes azonosíthatóság kizárásával rögzíti, azok az adott természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba. Így az Adatkezelő a kutatások során rögzített személyes adatokat anonim módon korlátlanul felhasználja.

7.2 A adatkezelő biztonsági intézkedésekkel védi a látogatók személyes adatait. Felhasználónévvel és jelszóval védett rendszert alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje a látogatók személyes adatait.

7.3 Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

7.3.1 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

7.3.2 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

7.3.3 változatlansága igazolható (adatintegritás);

7.3.4 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

7.4 Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.5 Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

7.6 Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7.7 Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata minden elvárható, életszerű, ésszerű óvintézkedést megtesz a védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7.8 Adatkezelő tájékoztatja a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7.9 A jelen pontban hivatkozott kötelezettségeket az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal kötött adatfeldolgozási szerződésekben rögzített feltételekkel, az adatfeldolgozók aktív közreműködésével teljesíti a következők figyelembevételével:

7.9.1 Fizikai biztonság
A személyes adatok elektronikus nyilvántartásának vezetésére a Systemfarmer Zrt.-vel kötött szerződés alapján a Microsoft által biztosított felhőalapú szerveren, mely az Európai Unió területén lévő szerverteremben elhelyezett informatikai berendezéseken (szerver) kerül sor.

7.9.2 Logikai biztonság
Az Azure-ban futtatott kubernetes cluster elérése, Azure ActiveDirectory hitelesítés után lehetséges a kubernetes API-n keresztül, SSL/TLS titkosítással. A Systemfarmer Zrt. szerver elérésének célja a szerződésben foglalt technikai támogatás biztosítása.

7.9.3 Alkalmazás biztonság
Az alkalmazás forráskódját az adatfeldolgozó verziókezelőben tárolja, amelyből a központi build szerver készít telepítőcsomagot. A telepítőcsomag a szerverre automatizált, visszakövethető módon kerül a szerverre. A szerveren található fájlok és a csomag tartalma bármikor összehasonlítható.
Az alkalmazásban tárolt felhasználók és panelisták jelszava kódoltan tárolódik.

8. Eljárási szabályok érintett megkeresés esetén:

8.1 Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a megkeresés (kérelem) beérkezéstől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

8.2 A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

8.3 Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

8.4 Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9. Kártérítés és sérelemdíj:

9.1 Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

9.2 Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

9.3 Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

10. Jogorvoslat:

10.1 Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

10.2 Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

11. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

11.1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

11.2 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

11.3 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infó tv.),

11.4 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

11.5 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

11.6 A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatkezelő jogfelfogása és jogértelmezése szerint 2018. május 25. napjától a GDPR rendelet rendelkezései az elsődlegesen irányadóak, különös tekintettel amennyiben a jelen pontban hivatkozott ágazati jogszabályok adott esetben a GDPR iránymutatásaival ellentétest rendelkezést tartalmaznak. Amennyiben a hivatkozott ágazati jogszabályok esetlegesen a GDPR által nem szabályozott kérdéseket rendeznek, abban az esetben a hivatkozott ágazati jogszabályok az irányadóak.